Beschrijving

*Trainingsschema per week
*voedingsschema per week
*Voeding beoordelen 2x in 1 week 1 uur
*Per week 1 uur filmpjes beoordelen
*Per week 1 uur voortgangsgesprek